Rambler's Top100


Яндекс цитирования
SpyLOG
Рейтинг@Mail.ru

Dleex.com Rating

ОДЕССКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Всеукраинского творческого союза
«КОНГРЕСС ЛИТЕРАТОРОВ УКРАИНЫ»


ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальні положення

1.1. Одеська обласна організація Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України" (надалі - ООО ВТС КЛУ) є мшсцевим осередком всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", яка об'єднує на добровільних засадах літераторів, авторів всіх видів літературного мистецтва.

1.2. Об'єднання ООО ВТС КЛУ відбувається на основі єдності інтересів, самоврядування, взаємодопомоги, співробітництва, невтручання в творчий процес, вільного вибору видів і форм творчої діяльності, визнання авторських прав.

1.3. ООО ВТС КЛУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів України, Статуту Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України" та цього Положення.

1.4. Повна назва ООО ВТС КЛУ українською мовою: Одеська обласна організація Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України" Скорочена назва: ООО ВТС КЛУ

1.5. Місцезнаходження ООО ВТС КЛУ: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 14, кв. 34

1.6. За статусом ООО ВТС КЛУ є місцевим осередком Всеукраїнської творчої спілки, діяльність ООО ВТС КЛУ поширюється на триторію м. Одеси та Одеської області.

1.7. Професійна спрямованність ООО ВТС КЛУ: літературне мистецтво.

2. Мета діяльності

Основна мета ООО ВТС КЛУ - сприяння творчій діяльності літераторів, членів Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", захист їх авторських прав, честі, гідності, творчої спадщини, професійних та соціальних інтересів, сприяння створенню умов для подальшого створення творчого зростання та соціальної захищеності молодого покоління.

3. Завдання і форма діяльності

3.1. ООО ВТС КЛУ в своїй діяльності користується і виконує основні положення, викладені в Статуті Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", який передбачає:
- стрияння популяризації літературної творчості, розвиту народних традицій і літератури в Україні;
- сприяння вихованню поваги до історико-культурних цінностей, традицій і звичаїв українського та інших народів, що живуть в Україні;
- спряння обмінк культурними цінностями, співробітництву між діячами культури різних країн, національними та міжнародними організаціями культури та мистецтв; переклад українських творів на інші мови і навпаки;
- спряння створенню умов для творчої праці, підвищенню професійного та культурного рівня членів ООО ВТС КЛУ;
- спряння пошуку талантів серед молоді, сприяння їх творчому розвитку і росту на основі загальнолюдських демократичних цінностей.

3.2. Форми діяльності ООО ВТС КЛУ:
- розробка і втілення культурно-мистецьких заходів, конкурсів, семінарів, конференцій, літературних свят, авторських зустрічей, фестивалів, екскурсій, міжнародних заходів;
- видання газет, журналів, книг, іншої друкованої та електронної продукції для популяризації досягнень української літератури;
- співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами, допомога їм у навчально-виховній роботі та патріотичному, інтелектуальному, морально-етичному та естетичному вихованні;
- господарська діяльність здійснюється шляхом заснування видавництв та інших підприємств, створення фондів та навчальних закладів зі статусом юридичної особи.

3.3. ООО ВТС КЛУ має право:
- представляти і захищати права своїх членів;

- брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забеспечення, зайнятості, правового та соціально-економшчного захисту творчих працівиків;

- представляти професійніх творчих працівників - своїх членів до відзначення нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
- здійснювати заходи з соціально-еконимічної підтримки та благодійництва;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власності відповідно до законодавства України;
- на пріоритетність при продовженні договору оренди приміщень, які орендуються під творчі майстерні, студії, лабораторії тощо
;
- здійснювати управління майновими правами своїх членів, які є субєктами авторського права і (або) суміжних прав згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права".

4. Членство у ООО ВТС КЛУ. Умови пройому та вибуття

4.1. Членами ООО ВТС КЛУ можуть бути літератори - автори художніх, документальних, науково-популярних, публіцистичних та інших творів, громадяни України, іноземці, особи без громадянства, яки проживають на території України.

4.2. Членами ООО ВТС КЛУ можуть бути також літератори, вихідці з України, які проживають за кордоном.

4.3. Члени ООО ВТС КЛУ іє членами Всеукраїнської творої спілки "Конгрес литераторів Украини" (надалі - Конгресс), та повинні дотримуватися вимог Статуту Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", цього Положення.

4.4. Рішення про прийняття та вихід (виключення) з ООО ВТС КЛУ на підставі відповідної писмової заяви приймає Правління. Порядок та процедура прийняття в члени ООО ВТС КЛУ та виключення регламентуються спеціальним Положенням, яке затверджує Правління.

4.5. Виключення с членів ООО ВТС КЛУ можливе у разі грубого порушення вимог Положення про ООО ВТС КЛУ та Статуту Конгрессу, несплати членських внесків, невиконання обовязків членів ООО ВТС КЛУ.

5. Права та обов'язки членів ООО ВТС КЛУ

5.1. Права:
- брати участь в заходах ООО ВТС КЛУ та Конгресу;
- вносити пропозиції щодо діяльності ООО ВТС КЛУ та Конгресу;
- користуватися всіма видами творчої та іншої допомоги, ща надається ООО ВТС КЛУ та Конгресом;
- отримувати інформацію про діяльність ООО ВТС КЛУ та Конгресу;
- звертатись за допомогою до ООО ВТС КЛУ та Конгресу для здійснення статутних завдань;
- вільно вступати і вибувати з Конгресу (відповідно - ООО ВТС КЛУ).

5.2. Обов'язки:
- дотримуватися вимог Статуту Конгресу та цього Положення;
- сплачувати вступні та членські внески в розмірі, визначенному Правлінням ООО ВТС КЛУ;
- дотримуватись професійної етики.

6. Організаційна структура ООО ВТС КЛУ

6.1. Діяльностю ООО ВТС КЛУ керують Загальні збори, Правління та Голова правління.

6.2. Загальні збори є вищим керівним органом ООО ВТС КЛУ, що скликаються не рідше ніх 1 раз на 2 роки.

6.3. Рішення про скликання Загальних зборів приймається Правлінням ООО ВТС КЛУ або на вимогу не менш як однієї третини членів ООО ВТС КЛУ. Позачергові Збори можуть бути скликано на вимогу Правління, третині членів ООО ВТС КЛУ або Наглядовоі ради.

6.4. Засідання Загальних зборів вважаються чинними, якщо на ньому присутня половина членів ООО ВТС КЛУ.

6.5. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів ООО ВТС КЛУ.

6.6. Рішення Загальних зборів щодо виключення з членів ООО ВТС КЛУ вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало дві третини присутніх членів ООО ВТС КЛУ.

6.7. У період мшж Загальними зборами діяльністю ООО ВТС КЛУ керує Правління, яке обирається Загальними зборами на трок пять років.

6.8. У період мшж засіданнями Правління поточною діяльністю творчоі спілки керує Голова Правління ООО ВТС КЛУ відповідно до законодавства Украіни та цього Положення, який обирається Загальними зборами строком на пять років.

7. Повноваження Загальних зборів ООО ВТС КЛУ

Загальні збори ООО ВТС КЛУ:
- затверджують Положення про ООО ВТС КЛУ, вносять до нього зміни;
- визначають основні напрями діяльності ООО ВТС КЛУ на черговий період, розглядають і затверджують цільові програми творчої діяльності;
- обирають відкритим голосуванням Правління, Голову Правління, та Ревізійну комісію ООО ВТС КЛУ, а також інші комісії (за потребою);
- приймають рішення щодо прийому в ООО ВТС КЛУ та виключення із ООО ВТС КЛУ (за спеціальним рішенням Загальних зборів ці повноваження можуть бути надані Правлінню);
- обговорюють проблеми діяльності ООО ВТС КЛУ та приймають необхідні рішення;
- розглядяють інші важливі питання діяльності ООО ВТС КЛУ.

8. Повноваження Правління ООО ВТС КЛУ

Правління ООО ВТС КЛУ:
- попередньо розглядає та обговорює питання перед засіданнями Загальних зборів;
- координує діяльність ООО ВТС КЛУ між Загальними зборами, формує програми;
- здійснює контроль за реалізацією рішень Загальних зборів;
- затверджує кошторис ООО ВТС КЛУ;
- попередньо розглядає та обговорює питання прийому та виключення членів ООО ВТС КЛУ;
- встановлює розмір членських внесків;
- висуває кандидатів на нагороди та премії, тощо;
- рішення на Правлінні приймаються простою більшістю.

9. Повноваження Голови Правління ООО ВТС КЛУ

- представляє ООО ВТС КЛУ в органах влади, самоврядування та громадських організаціях;
- формує штати та внутрішній розпорядок;
- скликає та веде засідання Правління ООО ВТС КЛУ;
- має право першого підпису фінансових документів.

10. Компетенція Ревізійної комісії

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами на пять років і звітує перед ними.
Ревізійна комісія:
- самостійно обирає голову Ревізійної комісії.
- здійснює контроль за виконанням Положення про ООО ВТС КЛУ, рішень Загальних зборів і рішень Правління;
- перевіряє роботу осередків та розглядає листі і скарги;
- результати перевірок Комісія виносить на обговорення Загальних зборів.

11.Правовий статус

11.1. ООО ВТС КЛУ є юридичною особою з моменту реєстрації в установленому законодавством порядку, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, може мати рахунки в установах банків, круглу печатку, штамп та бланки. ООО ВТС КЛУ використовує символіку Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України" (за згодою її Правління).

11.2. ООО ВТС КЛУ має право укладати угоди від свого імені, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

11.4. ООО ВТС КЛУ керується чинним Положенням та Статутом, прийнятим і затвердженим вищим керівним органом Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України".

11.5. ООО ВТС КЛУ взаємодіє з іншими громадськими та неурядовими організаціями, в тому числі іноземними, які сприяють діяльності Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України" та ООО ВТС КЛУ.

12. Майно та кошти.

12.1. Джерелами формування коштів та майна ООО ВТС КЛУ є:
- винагороди за управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до закону України "Про авторське право і суміжні права";
- рухоме і нерухоме майно, придбане для здійснення статутних завдань, а також матеріальні і нематеріальні активи;
- майно та кошти, надбані в результаті господарської та комерційної діяльності створених ООО ВТС КЛУ установ, організацій, підприємств.
- добровільні грошові та матеріальні внески фізичніх та юридичних осіб, у тому числі іноземних;
- внески членів ООО ВТС КЛУ.


12.2. ООО ВТС КЛУ самостійно встановлює розмір, форму використання коштів, надання фінансової допомоги.

12.3. Членські та вступні внески, їх розмір, порядок збору і розподілу регулюється і змінюється Додатковим Положенням, що затверджується Правлінням ООО ВТС КЛУ.

11.4. Рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи підпадають під дію статті 7.11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у частині, що стосується неприбуткових організацій).

У разі ліквідації ООО ВТС КЛУ рухоме і нерухоме майно не перерозподіляються між членами ООО ВТС КЛУ, а передається іншої неприбуткової організації відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

13. Припинення діяльності ООО ВТС КЛУ

13.1. Припинення діяльності ООО ВТС КЛУ може здійснюватися шляхом його реорганізації, або ліквідації, в т. ч. саморозпуску.

13.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Загальних зборів. Всі права після реогранізації переходять до правонаступника.

13.3. ООО ВТС КЛУ не може бути реогранізована в організацію, метою діяльності якої є отримання прибутку.

13.4. Ліквідація ООО ВТС КЛУ здійснюється відповідно до рішення Загальних зборів або у судовому порядку.

13.5. Ліквідація ООО ВТС КЛУ здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням Загальних зборів або органу, який приняв рішення шодо ліквідації.

13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами ООО ВТС КЛУ. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ООО ВТС КЛУ, здійснює необхідні розрахунки, складає ліквідаційній баланс і надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

13.7. Кошти та інше майно ООО ВТС КЛУ, в том числі у разі ліквідації, не можуть перерозподілятись між членами ООО ВТС КЛУ, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у віпадках, передбаченних дшючим законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

13.8. Ліквідація вважаєтсяь завершеною, а ООО ВТС КЛУ таким, що припинив свою діяльність, з моменту запису про це до Єдиного державного реєстру.
(Одесса)

(Одесса - Москва)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса - Нью-Йорк)

(Одесса)

(Ильичёвск)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Южный)

(Одесса)

(Одесса - Санкт-Петербург)

(Одесса - Филадельфия)

(Одесса)

(Одесса - Москва)

(Одессa)

(Одесса)

(Измаил)

(Измаил)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Южный)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Балта)

(Одесса)

(Белгород-Днестровский)

(Ильичёвск)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса - Сиэтл)

(Одесса)

(Измаил)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса - Коттбус)